น้ำทะเลจะถูกสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ดังนั้นที่ผิวหน้าของน้ำทะเลก็จะมีอุณหภูมิสูง
กว่าน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไป น้ำทะเลจะเกิดคลื่นซัดไปมา ซึ่งเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
และลมที่พัดผ่านไปมา และน้ำทะเลจะมีน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ ปรากฎการณ์ธรรมชาติจากน้ำทะเลทั้งสามปรากฎการณ์จึงถูกนำมาใช้ทำการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้แก่
1. โรงไฟฟ้าจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ำทะเล ผิวหน้าของน้ำทะเลจะสัมผัส
กับแสงแดดโดยตรง ทำให้มีอุณหภูมิสูง สูงกว่าน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไป น้ำทะเลที่อยู่ผิวหน้า
จะถูกดูดเข้าในชุดทำให้กลายเป็นไอ ได้ไอน้ำที่มีแรงดันต่ำไหลเข้าไปขับดันเครื่องกังหันไอน้ำ
ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะหมุนจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมา ในรูป แสดงวงจรการทำงาน
ของโรงไฟฟ้าจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ำทะเล

วงจรการทำงานของโรงไฟฟ้าจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ำทะเล
2. โรงไฟฟ้าจากคลื่นทะเล ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ
การกระทำคลื่นในทะเล น้ำทะเลจะซัดเข้ามาที่ทางเข้าของเขื่อน ซึ่งทำเป็นครีบติดตั้ง
อยู่รอบ ๆ เขื่อน และจะไหลลงในเขื่อนทางด้านล่างผ่านใบพัดกังหันจนทำให้กังหันหมุนแล้ว
ไหลออกไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับกังหันก็จะหมุนจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมา ดังแสดง
ในรูป

ทิศทางการไหลของน้ำทะเลของโรงไฟฟ้าจากคลื่นทะเล
3. โรงไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเล โดยการสร้างเขื่อนกั้นขึ้นมา และจะมี
กังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ภายในเขื่อน เมื่อน้ำทะเลขึ้น น้ำทะเลภายนอกเขื่อนก็จะไหล
เข้าเขื่อน ทำให้กังหันหมุนและพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมา และเมื่อ
น้ำทะเลลง น้ำทะเลภายในเขื่อนจะไหลออกจากเขื่อน กังหันก็จะหมุนและพาเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าหมุนจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกัน ในรูปแสดงระดับน้ำทะเลที่แตกต่าง
กันขณะผลิตพลังงานไฟฟ้า


ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 219