โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพได้มาจากแหล่งน้ำพุร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิสูง
สูงจนสามารถที่จะนำมาทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
จะมีการเจาะหลุมที่มีน้ำร้อนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตน้ำร้อน น้ำร้อนจะถูกปั๊มน้ำดูดเข้าถังต้มไอ
แล้วส่งเข้าไปขับดันเครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเครื่องกังหันไอน้ำก็จะหมุน
ไปด้วยผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้งาน ดังแสดงในรูป

การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ


ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 218