พลังงานเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม
ของโลก โรงไฟฟ้าพลังลมจะต้องติดตั้งกังหันลมไว้ในสถานทึ่ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาจึงจะ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อกังหันลมหมุน แกนของกังหันลมที่ต่อมายังเจเนอเรเตอร์
ก็จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง หรืออัลเทอร์เนเตอร์ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ก็จะเข้าประจุแบตเตอรี่ก่อน แล้วจึงจะผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแส
สลับออกมาใช้งาน ดังแสดงในรูป


ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 217