พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีปริมาณมากมายมหาศาล เพียงพอที่
จะตอบสนองความต้องการการของมนุษย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของโลก เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เพื่อ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน เจอร์เมเนียม
และสารอื่น ๆ เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์ จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะถูกส่งผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแปลง
ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรง หรืออาจจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่ต่อเข้าด้วยกันจำนวนหลายลูก
ที่มีความจะประมาณ 480 แอมแปร์-ชั่วโมง มีแรงดัน 240 โวลต์ ก่อนที่จะทำการแปลงไฟฟ้า
กระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าออกมาใช้งาน
ในรูปแสดงระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำ

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำ


ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 216