โทรศัพท์นับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์มานานนนับศตวรรษแล้วพัฒนาการของโทรศัพท์ อาศัยเทคนิคทั้งทาง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่เติมโทรศัพท์จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น เพราะไม่ได้ ประกอบ ด้วยชิ้นส่วนที่ยอมให้ไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้าด้วยกันเมื่อเรา หมุนหมายเลขโทรศัพท์ จานกลม ๆ จะหมุนและไป ม้วนขุดสปริงซึ่งจะไปบังคับส่วนสัมผัสเคลื่อนที่ได้ให้ส่งสัญญาณตัวเลขนั้นแก่ชุมสายและเมื่อมี โทรศัพท์เรียกเข้ามา เราก็จะได้ยินสัญญาณเสียงจากค้อนเคาะกระดิ่ง 2 อัน ซึ่งการเคลื่อนไหวของค้อนนี้เกิดจาก การควบคุมของ แม่เหล็กไฟฟ้า จากนั้นเสียงพูดจะขยายดังขึ้น  ด้วยไมโครโฟนที่อยู่ในหูโทรศัพท์  โทรศัพท์แบบนี้ยังไม่มี หน่วยความจำ ใด ๆแต่ก็ถือ เป็นต้นแบบของโทรศัพท์ที่คิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะพัฒนามาเป็น อิเล็กทรอนิกส์และมีใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 6