คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก
อย่างต่อเนื่อง คลื่นหรือแบบอย่างใดก็ตามที่กระทำซ้ำ ๆ กันเช่นนี้จะมีความถี่ (จำนวนครั้งของการ
ทำซ้ำกันต่อวินาที) การหมุนหาคลื่นวิทยุทุกครั้งแสดงให้เห็นว่า ในทางอิเล็กทรอนิกส์ ความถี่มีความ
สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่นซึ่งนำข้อมูลไป วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จำแนก
คลื่นที่มีรูปร่างต่าง ๆ ไม่จำกัด และอธิบายได้ โดยใช้ช่วงความถี่เฉพาะของคลื่นเพราะคลื่นไม่ว่าจะมีรูปร่าง
แบบใดก็ตาม แท้จริงแล้วเกิดจากการผสมผสานของคลื่นแบบง่าย ๆ ซึ่งมีรูปร่างมาตรฐานคำอธิบายที่
แจกแจงด้านความถี่ ความแรง และจังหวะเวลาที่นำมาเปรียบเทียบกัน ส่งผลให้คลื่นมีรูปร่างเฉพาะตัวนั้น
เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่น การแยกแยะคลื่นซับซ้อนออกด้วย ส่วนประกอบพื้นฐานเช่นนี้ช่วยให้เราทำความ
เข้าใจและออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้นคลื่นไซน์
สเปกตรัมของคลื่นไซน์
สเปกตรัมของพัลส์
สเปกตรัมของแสง
พัลส์

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 14