มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะส่งเสียงพุดออกมาอย่างเดียวกัน แต่มิได้หมายความว่าทุกคนจะเข้าใจกันได้มนุษย์สื่อถึงกัน
ได้ถ้าเข้าใจ รหัสซึ่งเมื่อเชื่อมโยงเสียงแล้วมีความหมายหรือภาษานั่นเองดังนั้นหากปรารถนาจะติดต่อกันก็จำเป็นต้องใช้ภาษา
กระแสและคลื่นอย่างเดียวกันแต่ความสำเร็จในการติดต่อนั้นต้องเกิดจากการใช้รหัสที่สอดคล้องกันเครื่องรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะทำ
งานกับสัญญาณที่สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของแต่ละชาติเท่านั้นถ้าไปใช้ในประเทศอื่นซึ่งมีรหัสโทรทัศน ์ต่างกันจะได้ภาพที่ไม่
คุ้นตาเลย รหัสอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพใช้งานได้กว้างขวางต่างจากภาษาพูดรหัสอิเล็กทรอนิกส์สมัยแรก ๆบางครั้ง ไม่มีประ
สิทธิภาพ เพราะส่งผ่านความถี่ช่วงกว้างมากเกินความจำเป็นรหัสอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพมักจะต้องผ่านการคำนวณที่แม่นยำ
ซึ่งเริ่มจะเป็นจริงนับตั้งแต่มีไมโครโพรเซสเซอร์เครื่องเจาะเทปของวีตสโตน การรับข่าวสาร
เทปของมอร์ส การกล้ำแอมพลิจูด (เอเอ็ม)
เอเอ็มผ่านเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม เครื่องอ่านรหัสแท่ง
การอ่านรหัสแท่ง (bar code) การกล้ำความถี่ (เอฟเอ็ม)

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 48


เครื่องเจาะเทปของวีตสโตน

รหัสสื่อสารที่รู้จักกันดีที่สุดคือรหัสที่คิดขึ้นโดยแซมมวล มอร์สแม้จะไม่นิยมใช้กันแล้วในปัจจุบัน
แต่ก็นับว่าเป็นความสำเร็จ อย่างสูง เพราะตัวอักษรธรรมดาถูกเขียนด้วยลำดับของจุดแลขีดแทน
เวลาที่ใช้ส่งข้อความจึงลดลง รหัสบันทึกได้ง่าย ๆด้วยการเจาะรูในเทป กระดาษโดยใช้เครื่องจักรนี้
ซึ่งชาร์ลส์ วีตสโตน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1858รูปแบบของรหัสเช่นนี้ทำให้ข้อความส่งผ่านการรับข่าวสาร

มนุษย์จำเป็นต้องใช้รหัสเดียวกัน ถ้าเราปรารถนาที่จะติดต่อกัน เสียงนกหวีดจากกรรมการยัง
ไม่เพียงพอการเพิ่มระบบบัตรแสดงรหัสซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเมื่อผู้เล่นคนใดได้รับบัตรเหลือง
เขาก็รู้ได้ทันทีว่าหมายถึง"คุณถูกเตือน" ไม่ว่าภาษาประจำชาติของเขาคืออะไร
เทปของมอร์ส

ระบบสื่อสารยุคแรก ๆ จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่ชำนาญในการแปลความ
หมายของเครื่องจักรแบบโบราณเทปชิ้นนี้เกิดจากรอยหมึก ขีดของมอร์ส
ที่รับรหัสเป็นจุดและขีดลงบนแถบกระดาษยาวซึ่งจำเป็นต้องใช้เสมียนแปล
รหัสให้เป็นข้อความธรรมดาที่ผู้ใช้บริการอ่านได้
การกล้ำแอมพลิจูด (เอเอ็ม)

เรารับคลื่นวิทยุจากระยะไกล ๆ ได้ ในการนำข่าวสารไปนั้น คลื่น "พาหะ"
ความถี่สม่ำเสมอจะต้องถูก"กล้ำ" ด้วยวิธีการบางอย่าง การกล้ำแอมพลิจูด
(เอเอ็ม ดังแสดงอยู่บนออสซิลโลสโคปนี้ส่งคลื่นเสียงที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลง
ไปตามความแรงของตัวนำคลื่น
เอเอ็มผ่านเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม

การส่งกระจายวิทยุมีหลายความถี่แต่ละสถานีจะต้องหลีกเลี่ยงความถี่ของสถานีอื่น
ถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวน การกล้ำแอมพลิจูดจัดว่ามีประสิทธิภาพต่ำ จากบน
จะเห็นว่าทั้ง 2 ด้านของกึ่งกลางสเปกตรัมมีรูปร่างเหมือนกัน แสดงว่ายังมีความถี่
เหลือให้สถานีอื่นใช้ได้อีก
เครื่องอ่านรหัสแท่ง

เครื่องอ่านรหัสแท่งมีทั้งแบบติดตั้งถาวรหรือแบบมือถือเครื่องอ่านชนิดติดตั้งโดยทั่วไปใช้
แสงเลเซอร์กราดอ่านรหัสแต่ชนิดมือถือ บางครั้งใช้ร่วมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดจิ๋วแต่ไม่ว่า
กรณีใดผลลัพธ์ที่ได้คือพัลส์เปิด/ปิดเรียงกันซึ่งถอดรหัสด้วยคอมพิวเตอร์ เสียง "บี๊บ" เป็น
สัญญาณบอกว่าการถอดรหัสสำเร็จแล้วขีดที่ยาวนั้นช่วยให้อ่านรหัสที่มุมได้ หรือใช้ลำ
แสงเลเซอร์หลายลำก็ได้รหัสยังช่วยให้เครื่องอ่านรหัสตรวจพบความคลาดเคลื่อนและยังอ่าน
รหัสกลับหัวก็ได้
การอ่านรหัสแท่ง (bar code)

แถบขีดของบาร์โค้ตหรือรหัสแท่งแทนตัวเลขที่บ่งถึงผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดภายใต้หีบห่อรหัสที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังนั้น
เครื่องอ่าน ทุกเครื่องจึงอ่านได้ ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด
ได้แก่เลขโดดแต่ละตัวถูกแทนด้วยแถบกว้าง 7 หน่วยทั้งเส้นและ
ช่องว่าง ที่บางที่สุดต่างก็กว้าง1 หน่วย และเส้นหนาที่สุดกว้าง 4
หน่วย รหัสเลขโดดไม่เป็นไปตามระบบเลขฐาน2 และรหัสของเลข
โดดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวเลขในชุด เป็นการป้องกันความคลาด
เคลื่อน
การกล้ำความถี่ (เอฟเอ็ม)

การกล้ำความถี่(เอฟเอ็ม)เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้การเปลี่ยนแปลงคลื่นพาหะเพื่อส่ง
ข่าวสารรูปร่างของคลื่นเสียงที่ส่งออกไปนั้นความถี่จะถูกปรับเปลี่ยนมากกว่า
ความแรงของคลื่นตัวนำคลื่นที่ถูกปรับความถี่จึงมีสเปกตรัมเชิงซ้อนครอบ
คลุมความถี่ช่วงกว้างแต่ก็ทำให้ต้านทานการรบกวนได้สูง