ตัวกรองจะคัดแยกสิ่งของด้วยความแตกต่างของขนาดในทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวกรองแทบทุกชนิดตอบ

สนองต่อความถี่ของสัญญาณ เช่น ยอมให้ความถี่ต่ำ หรือความถี่สูง หรือแถบความถี่ที่เลือกไว้ให้ผ่านไปได้
ส่วนสัญญาณความถี่อื่น ๆ จะถูกกั้นไว้ การกรองมีความจำเป็นเพราะว่า สัญญาณแท้ ๆ ประกอบขึ้นจากสัญ
ญาณหลายความถี่ผสมกันอยู่แต่มิใช่ทั้งหมด เช่น สายอากาศวิทยุรับได้หลายสถานี แต่ตัวกรองช่วยให้สถานี
เดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาได้ ตัวกรองอื่นบางตัวกั้นทุกสิ่งที่มีความถี่สูงเกินกว่าความถี่ที่กำหนดไว้ ช่วยลดเสียง
ซี้ด ๆ (hiss) ของเครื่องเล่นเทปเก่า ๆ หรือความถี่ต่ำก็กั้นได้เช่นการขจัดเสียงดังหึ่ง (rumble) จากเครื่อง
บันทึกเสียงเก่า ๆ ตัวกรองจะใช้เทคนิคเชิงอุปมาน (analogue) หรือเชิงตัวเลข (digital) อย่างใดอย่างหนึ่ง
มีการใช้ตัวกรองเชิงอุปมานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แล้ว โดยให้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุมีการตอบ
สนองต่อความถี่แตกต่างกัน ส่วนตัวกรองเชิงตัวเลขใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ แปลงสัญญาณให้เหลือเพียง
สัญญาณเดียว 
 เกจวัดเชื้อเพลิง
 การร่อนให้ได้ตามขนาดที่คัด
 วงจรปรับหาความถี่คลื่นวิทยุสมัยแรก ๆ
 ตัวกรองช่วงแคบ
 ตัวกรองเอฟเอ็ม
 ตัวกรองเชิงกล
 ตัวกรองชนิดสูง-ผ่านและต่ำ-ผ่าน
 การปรับคลื่นวิทย
 องค์ประกอบสำหรับเรดาร์และโทรทัศน์

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 34