วงล้อที่หมุนวนซ้ำ ๆ อย่างไม่สิ้นสุดได้สร้างกำลังการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่จังหวะเวลาให้แก่เครื่องกล

เครื่องแกว่งกวัดในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกัน คือสร้างแบบอย่างของความต่างศักย์หรือกระแสซ้ำ ๆ 
กันอย่างต่อเนื่องไปเบนลำอิเล็กตรอนหรือจ่ายพัลส์ไปควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือให้กำเนิดคลื่นที่นำสัญญาณผ่านสาย
เคเบิลหรือที่ว่าง เราสร้างเครื่องแกว่งกวัดด้วยวิธีต่อปลายด้านออกของเครื่องขยายผ่านชุดหน่วงสัญญาณแล้วย้อน
กลับมาที่ปลายด้านเข้าของมันเอง ถ้าเราจัดเตรียมการหน่วงที่ความถี่เพียงค่าเดียว การเพิ่มและลดความต่างศักย์
ที่บริเวณด้านเข้าและด้านออกของเครื่องขยายยังคงอยู่ในจังหวะเดียวกัน จะเสริมซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นแบบซ้ำ ๆ 
กันอย่างต่อเนื่องแบบอย่างนี้จะคงอยู่ตลอดโดยอาศัยกำลังช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เครื่องขยายก็จะส่งกำลังขยาย
ส่วนที่เหลือไปทำงานที่เป็นประโยชน์ในวงจรอื่น ๆ ต่อไป

  ผลึกควอตซ์
 การสร้างตัวโน้ตุ
 ชนิดของเครื่องแกว่งกวัด
 น้ำไล่นกกาในสวน
 ล้อเกาะฟันเฟืองนาฬิกา
 เครื่องออสซิลโลสโคป
 เครื่องติดตามพฤติกรรมสัตว์

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 32