เครื่องขยายทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าแรงอ่อนให้แรงเพิ่มขึ้น มันใช้กำลังเพียงส่วนน้อยแทนตัว

ข้อมูลเพื่อไปควบคุมกำลังที่มีปริมาณมากให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยหลักการนี้เครื่องขยายจึงเป็นตัวเชื่อม
ที่สำคัญยิ่งระหว่างข้อมูลและพลังงานในการขยายด้วยหลอดวิทยุหรือทรานซิสเตอร์จะต้องระมัดระวัง
มิให้สัญญาณออกของมันเพี้ยนไปจากรูปแบบของสัญญาณเข้า ในปี ค.ศ. 1927 แฮโรลด์ แบล็กแก้ปัญหา
นี้ด้วยแนวคิดเรื่อง "การป้อนกลับแบบลบ" (negative feedbak) ซึ่งหมายความว่าเครื่องขยายจะตรวจ
และแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตัวของมันเอง การป้อนกลับอีกแบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนเครื่องขยายให้กลายเป็น
เครื่องแกว่งกวัด และถ้าเร่งเครื่องขยายให้แรงมากพอ สัญญาณออกของมันซึ่งออกมารุนแรงมาก จะไปทำ
หน้าที่เป็นไฟฟ้าควบคุมสวิตซ์ สวิตซ์แบบนี้มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมหาศาล ในเครื่อง
กลเหล่านี้ไฟฟ้าควบคุมสวิตซ์มิใช่เป็นเพียงแค่พลังงาน แต่จะมีข้อมูลอยู่มาก ที่บรรยายมาทั้งหมดนี้คือ
บทบาทของเครื่องขยาย

เครื่องทวนสัญญาณบราวน์
แนวการเลื่อนไหลของกำลังไฟฟ้าภายในวิทยุ
การใช้เมกะโฟนในการถ่ายทำภาพยนตร์
เครื่องขยายใช้ในบ้านเรือน
เครื่องขยายเสียง
องค์ประกอบของการขยาย

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 30