นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ
งานนโยบายและแผนงาน
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทศึกษา
หัวหน้างานวัดผลการศึกษา
วุฒิ กศบ.คณิตศาสตร์,กศม.การวัดผลการศึกษา
โทรศัพท์
ที่ทำงาน 043-237350
มือถือ 01-9752787