ขนาดของไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปที่จำหน่ายภายในประเทศแบ่งออกเป็นชนิดและขนาดตามความนิยมในวงการค้าไม้และการก่อสร้างทั่ว ๆ ไปดังนี้
  1. ไม้ฝา ขนาดหนา 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว กว้าง 4 ถึง 6 นิ้ว และ 8 ถึง 10 นิ้ว
  2. ไม้พื้นขนาดหนา 1 นิ้ว
  3. ไม้ หนา ขนาด 1 1/2 ถึง 2 นิ้ว และ 2 1/2 ถึง 3 นิ้ว กว้าง 3,4,5,6,8,10 และ 12 นิ้ว
  4. ไม้เสา ขนาดหนา 4 x 4 นิ้ว, 5 x 5 นิ้ว, และ 6 x 6 นิ้ว
  5. 5.  ไม้ระแนง ขนาดหนา 1 x 1 นิ้ว
  6. ไม้กลอน ขนาดหน่า 1/2 ถึง  3/4 นิ้ว x 2 ถึง 3 นิ้ว และ 1 ถึง 2 นิ้ว x 1 1/2 ถึง 2 นิ้ว
 ความยาวของไม้ทุกชนิดแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
  1. 2.00 ถึง 2.50 เมตร
  2. 3.00 ถึง 5.50 เมตร
  3. 6.00 ถึง 7.50 เมตร
  4. 8.00 เมตรขึ้นไป