เกี่ยวกับกฎของมัวร์
ลักษณะการผลิตไอซี
กฎของมัวร์
พัฒนาการคอมพิวเตอร์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
กฎของมัวร์จะเป็นไปได้หรือ?


ผู้เขียน : ยืน ภู่วรวรรณ
เรียบเรียงจาก : หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์