คนที่บังคับพวงมาลัยเรือใบขณะที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรจะเฝ้าดูเข็มทิศและคอยคัดหาง
เสือเรือเพื่อมิให้เรือเบี่ยงเบนออกนอกเสั้นทางพวงมาลัยเรือก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกับเครื่อง
ขยาย กล่าวคือ เป็นส่วนที่รับข้อมูลป้อนกลับจากเข็มทิศเพื่อควบคุมทิศทางที่ต้องการมุ่งหน้า
ไปนั่นเอง


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 8