กว้านใช้ร่วมกับเชือกหรือโซ่ในการเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก ๆ
ที่หมุนอย่างต่อเนื่องโดยแรงขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์กำลังสูงและ
จะทำการชักลากวัตถุได้เมื่อเชือกหรือโซ่ที่พันอยู่รอบแกนกระบอก
ถูกดึงจนตึงโดยมีผู้ควบคุมคอยปรับการดึงให้พอเหมาะทำนองเดียว
กับที่ปลั๊กของเครื่องขยายเสียงซึ่งเสียบอยู่กับเต้าเสียบตลอดเวลา
แต่กำลังที่ถ่ายทอดไปสู่ลำพูงก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสัญญาณ
ขนาดเล็กมากจากผู้เล่นเครื่องคอมแพกต์ดิสก์ (compact disc player)


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 8