แผนการสอน
 
รายวิชา ว.029 ฟิสิกส์ 5         
 •     จุดประสงค์
 •     แผนการสอนที่  1 

 • โดย
  นายอุทิศ พลทะมัย
  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  โทรฯ 042-471187,01-9747924
  utith@nongkhai.co.th
  เลขประจำตัว kku_63