คณิตศาสตร์
โอเปอเรชันของเซต


ยูเนียน
อินตอร์เซคชัน
ผลต่าง
คอมพลีเมนต์ผู้เขียน นางสุภัทรา  บุญย่ิง
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร
เลขที่  kku_38