สมดุลคืออะไร ?
การสมดุลด้วยแรง 2 แรง
สมดุลต่อการเคลื่อนตำแหน่ง
การสมดุลด้วยแรง 3 แรง

 โดย... นายสมศักดิ์  ด้วงอิ่ม
อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนขามแก่นนคร