กาวธรรมชาติ 
กาวสังเคราะห์


นายชูชาติ  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม อำเภอยางตลาด    จังหวัดกาฬสินธุ์