กุญแจใช้หลักการทางตรรกศาสตร์ และหน่วยความจำร่วมกันโดยการเปรียบเทียบ
แบบภายในแม่กุญแจกับแบบของลูกกุญแจถ้าตรงกันก็ไขกุญแจออกได้กุญแจชนิดไข
ด้วยรหัสตัวเลขเจ้าของจะต้องจำรหัสตัวเลขเอาไว้แต่บางครั้งขโมยยังเดารหัสตัวเลขได้
โดยการสุ่มหมุนเลขพร้อมกับฟังเสียงไปด้วย


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 9