คลื่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวเรา เช่น ระลอกคลื่นบนผิวน้ำ ต้นข้าวโพดในไร่ที่ม้วนตัวพลิ้วไปตามสายลม

การขยับตีนของตะขาบเช่นเดียวกับเสียงและแสงที่เราได้ยินและได้เห็นก็มีลักษณะเป็นคลื่นคลื่นยอมให้างสิ่งเคลื่อน
ที่ไปสู่ตำแหน่งอื่นได้โดยไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสิ่งข้างเคียงเท่าใดนัก เหตุนี้เองคลื่นจึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อ
การติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปคลื่นจะเกิดขึ้นกับตัวกลางที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเก็บสะสมและส่งผ่านพลังงาน
เหล็กไฟฟ้า ตัวกลางก็คือที่ว่างของตัวมันเอง ซึ่งสะสมพลังงานในรูปของไฟฟ้าและแม่เหล็กได้เครื่องกลแสดงคลื่น
คลื่นบันดาลให้เกิดบางสิ่ง
ท่อนำคลื่น
เครื่องส่งทำงานอย่างไร
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 12


เครื่องกลแสดงคลื่น


การสังเกตคลื่นกระทำได้2วิธีโดยการเพ่งมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือติดตามดูรูปร่างของคลื่นขณะเคลื่อนที่ ทุกจุดที่คลื่นเคลื่อนผ่านไปจะมีวัฏจักร ของการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน แต่ณ จุดหนึ่งซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิด คลื่นออกไปคลื่นยังคงเคลื่อนที่ไปตามวัฏจักรของมันในเวลาที่ช้ากว่า เล็กน้อย รูปร่างของคลื่นเป็นผลรวมของ

ทุกจุดที่กระทำสิ่งเดียวกันในจังหวะที่ต่างกันแบบจำลองนี้แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยการใช้แผ่นกระดก แต่ละแผ่นเคลื่อนที่มันจะไปยืดสปริงและบิดแผ่นกระดกแผ่นถัดไปความเร็วของคลื่นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของแผ่นกระดกและสปริงเช่นเดียวกับ ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ขึ้นกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่
เหล็กของตัวกลาง


คลื่นบันดาลให้เกิดบางสิ่ง

เมื่อเรานำเหรียญโลหะเหรียญหนึ่งกระแทกกับเหรียญจำนวนหนึ่งที่ถูกยึดให้เรียงเป็นแถวชิดกันเหรียญอันปลายสุด ที่ไม่ได้ถูกยึดไว้ จะกระเด็นออกไป คลื่นแรงดันในโลหะเคลื่อนที่ไปเร็วกว่า การเคลื่อนที่ของเหรียญและพาพลังงานตามไปด้วยในทำนองเดียวกันเมื่อเรา ต่อหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟเริ่มเรืองแสงก่อนที่อิเล็กตรอนจากแบตเตอรี่จะมาถึงเสียอีก

 


ท่อนำคลื่น


ในการส่งคลื่นทั่วไป เราต้องใช้ขดลวดคู่หนึ่ง แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลสำหรับกรณีคลื่นความถี่สูง เช่นการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมเราจะใช้ กระบอก หรือท่อโลหะที่เรียกว่า ท่อนำคลื่น (waveguide) เป็นตัวส่งคลื่น

 


เครื่องส่งทำงานอย่างไร


 
 
สายอากาศทั่วไปสามารถแผ่พลังงานออกไปได้ทุกทิศทาง แต่มีพลังงานเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปถึงเครื่องตรวจหาหรือเครื่องรับ ที่อยู่ ห่างไกลออกไปการติดตั้งจานสะท้อนที่ตัวส่งคลื่น จะบังคับให้คลื่นไปรวมกันเป็นลำขนานวิธีนี้จึงทำให้สูญเสียพลังงานไปเพียงเล็กน้อย

 
 


สถานีดาวเทียม ภาคพื้นดิน


 
จานรับส่งสัญญาณสามารถส่งสัญญาณวิทยุตรงไปยังดาวเทียมที่โคจรในระดับความสูง35,000กิโลเมตรเหนือพื้นโลกดาวเทียมจึงเปรียบเสมือน คบเพลิงที่ใช้ส่องหาสิ่งของในความมืดจานรับส่งสัญญาณอันเดียวกันนี้ยังช่วยรวบรวมคลื่นอ่อนแรงซึ่งส่งมาจากดาวเทียมที่อยู่

ห่างไกลทำให้การรับสัญญาณชัดเจนขึ้น