ปากกาตั้งโต๊ะ (Bench  vise) ปากกาที่ใช้ในงานช่างกลเป็นปากกาชนิดปากขนาน ใช้ในการจับยึดชิ้นงานให้มีความมั่นคงเพื่อทำงานอื่น ต่อไป  ปากกามีปาก 2 ด้านด้านหนึ่งเป็นปากที่ยึดติดกับที่โดยทำให้ติดกับส่วนฐานของปากกาปากอีกด้านหนึ่งทำให้เคลื่อนที่ในแนวตรง โดยมีสลักเกลียว ขนาดใหญ่เป็นเกลียวนำบังคับการเคลื่อนที่ของปากกา   ขนาดของปากกาตั้งโต๊ะวัดกันที่ความยาวของปากที่ใช้ในการจับ ชิ้นงานซึ่งจะสัมพันธ์กับขนาด ของเกลียวนำและความกว้างของปากในการจับชิ้นงาน ปากอ่อน (Soft jaw)  ทำจากแผ่นโลหะอ่อนใช้สำหรับรองปาก ปากกาเมื่อต้องใช้จับ ชิ้นงานที่ทำจากวัสดุอ่อน  หรือชิ้นงานที่ตกแต่งผิวแล้วเพื่อป้องกันคมฟันทำอันตรายชิ้นงาน         เป็นหน้าที่ของผู้ใช้โรงฝึกงาน ที่ต้องดูแลให้ปากกาจับ งานใช้การได้ดีตลอดเวลา