บางครั้งคนเราเพียงชูแขนขึ้นโบกไปมาก็สามารถสื่อสารกันขณะอยู่ห่างกันมากได้
โกลด ชาปป์ (ค.ศ. 1763-1805)วิศวกรชาวฝรั่งเศส ติดตั้งแขนกลขนาดมหึมา
พร้อมด้วยกล้องส่องทางไกลตามหอคอยบนยอดเขาหลายแห่งและใช้รหัสพิเศษ
เป็นสัญญาณแจ้งข่าว ชัยชนะของฝรั่งเศษจากชายแดนออสเตรียสู่กรุงปารีสได้ใน
เวลาไม่ถึงชั่วโมงชาร์ลส์แบ็บเบจ (ค.ศ. 1791-1871)ก่อนถึงยุคอิเล็กทรอนิกส์มีการ
ใช้ตารางในการคำนวณแบ็บเบจ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ออกแบบเครื่องกล
เพื่อสร้างตารางการคำนวณไม่ให้คลาดเคลื่อนหลายแบบแต่ก็ไม่มีเครื่องกลที่สมบูรณ์
แบบสร้างได้สำเร็จตลอดช่วงชีวิตของเขา


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 9