มาตรฐานคุณภาพอากาศ

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศของประเทศไทยกำหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 โดยสารมลพิษที่กำหนดได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง และสารตะกั่ว ดังแสดงในตาราง

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2538)

สารมลพิษ* ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ค่าเฉลี่ย 8 ชม. ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ค่าเฉลี่ย 1 ปี *** วิธีการตรวจวัด
มก./ลบ.ม.ppm มก./ลบ.ม.ppm มก./ลบ.ม.ppm มก./ลบ.ม.ppm มก./ลบ.ม.ppm
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
34.2
30
10.26
9
-
-
-
-
-
-
Non-Dispersive Infrared Detection
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
0.32
0.17
-
-
-
-
-
-
-
-
Chemiluminescence
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ /a (SO2)
780**
0.3
-
-
0.30
0.12
-
-
0.10
0.04***
UV-Fluorescence
ฝุ่นรวม (TSP)
-
-
-
-
0.33
-
-
-
0.10
-
Gravimetric High Volume
โอโซน (O3)
0.20
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-
Chemiluminescence
ตะกั่ว (Pb)
-
-
-
-
-
-
1.5**
-
-
-
Atomic Absorption Spectrometer

*** : ค่าความเข้มข้นของก๊าซฯ คำนวณที่ ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 ** : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  * : ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
 /a : ค่ามาตรฐาน SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
     780 มคก./ลบ.ม. สำหรับบริเวณทั่วไป (ยกเว้นในพื้นที่แม่เมาะ)
     1,300 มคก.ฝลบ.ม. สำหรับในพื้นที่แม่เมาะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนที่ 42ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2538


ที่มา : รวบรวมจาก กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร