การลดฝุ่นและควันพิษใครช่วยได้ ?

ประชาชนคนเดินถนน...ช่วยได้
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์...ช่วยได้
ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล...ช่วยได้
ผู้ใช้รถยนต์บรรทุก...ช่วยได้
ผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้าง...ช่วยได้
ที่มา : รวบรวมจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม