ช่วยกันหน่อย มูลฝอยจะน้อยลง

        ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยสูงถึง วันละประมาณ 8,000 ตัน ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลถึง 2 พันกว่าล้านบาท ในการรักษาความสะอาดใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า 10,000 คน และรถเก็บขนมูลฝอยมากกว่า 2,000 คัน  แต่ท่านช่วยกรุงเทพมหานครลดภาระในการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยได้เพียงแต่ท่านช่วยแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง

        ช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บขนและกำจัดให้เหลือน้อยลง ช่วยประหยัดงบประมาณในการเก็บขนและทำลาย ทำให้มีงบประมาณเหลือไปพัฒนางานด้านอื่น ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ทำให้ท่าน ครอบครัว และสังคม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ควรแยกทิ้งมูลฝอยอย่างไร

      ขยะเปียก
       เป็นขยะที่มีความชื้นมาก และย่อยสลายง่ายได้แก่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้และใบไม้ ให้ทิ้งลงในถังขยะเปียกแล้วนำไปกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ย

      ขยะแห้ง
       เป็นขยะที่มีความชื้นน้อย ประเภทเศษกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า เศษหนังและยางเป็นต้น ควรแยกทิ้งจากขยะเปียก ให้ทิ้งลงในถังขยะแห้ง เพื่อง่ายแก่การนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และเตาเผามูลฝอย รวมทั้งบางส่วนยังสามารถแยกนำมาสู่กระบวนการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

     ขยะหมุนเวียน (รีไซเคิล)
     เป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่  กระดาษ พลาสติก แก้ว  และโลหะ ให้แยกไว้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

    กระดาษ
     กระดาษจากสำนักงาน กระดาษกล่องและกระดาษหนังสือพิมพ์ เก็บรวบรวมไว้ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย

    แก้ว
     ขวดแก้วที่ใส่ผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องดื่ม อาหาร  เครื่องปรุง และเครื่องสำอาง เป็นต้น ให้นำผาขวดออกและรินน้ำหรือสิ่งของที่เหลือค้างในขวดออกให้หมดก่อนเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ

    พลาสติก
    ขวดแก้วพลาสติกและภาชนะบรรจุพลาสติกแยกฝาออกถ้ามี และนำของที่เหลือค้างออกให้หมด เก็บรวบรวมไว้

    โลหะ
    กระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม ให้แยกเอาของเหลวภายในออกให้หมด เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับ

รถขนขยะ

ทำอย่างไรมูลฝอยจะน้อยลง

        เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ เพียงแต่พวกเราช่วยรับผิดชอบต่อมูลฝอยทุกชิ้นที่ทิ้งไป โดยก่อนทิ้งมูลฝอยทุกครั้ง ขอให้พวกเราคำนึงถึงข้อคิด 4 ประการ คือ
 

1.    ลดของที่จะทิ้งให้เหลือน้อยลง (Reduce)

       การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จะช่วยลดมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกให้น้อยลง การใช้สินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ใช้เติมได้อีก (Refill) การใช้กระดาษทั้งสองหน้าก่อนทิ้ง

2.    ยังใช้ได้อยู่ให้ใช้ต่อ (Reuse)

       การนำพลาสติกกลับมาใช้อีก การดัดแปลงภาชนะบรรจุประเภทขวดหรือกล่องมาใช้ประโยชน์ใหม่

3.    ยังพอแก้ไขให้แก้ไข (Repair)

       การนำเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ใช้แล้วมาซ่อมแซมใช้ต่อไป

4.    หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้ช่วยแยกทิ้ง (Recycle)

                รีไซเติล        การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
                รีไซเคิล        ช่วยลดปริมาณมูลฝอยให้น้อยลง
                รีไซเคิล        ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
                รีไซเคิล        ช่วยกันประหยัดพลังงาน
                รีไซเคิล        ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มา : รวบรวมจาก โครงการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร