ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ดี 10 ประการ ของการขายอาหารริมบาทวิถี

ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ดี 10 ประการของการขายอาหารริมบาทวิถีที่ถูกสุขลักษณะ

1. ผู้ขายอาหาร ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ
    1.1 ต้องสวมเสื้อมีแขนที่สะอาด สวมหมวกหรือเนทคลุมผมและผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวตลอดเวลา เพื่อป้องกันเส้นผมหล่นปนในอาหาร และป้องกันความสกปรกจากเสื้อผ้าของผู้สัมผัสอาหารปนเปื้อนลง ในอาหาร

    1.2 หลีกเลี่ยงการหยิบจับอาหารด้วยมือ ให้ใช้อุปกรณ์คีบตักแทนและไม่ควรหยิบจับเงิน เพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงในอาหารได้
    1.3 ตัดเล็บสั้นเสมอ

2. แผงลอยจำหน่ายอาหารมีสภาพดี แข็งแรง ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ชั้นที่วางอาหารและภาชนะอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ชม. เพื่อป้องกันมิให้ความสกปรกจากพื้นกระเด็นขึ้นมาเปื้อนอาหารได้

3. อาหารทุกชนิดจะต้องมีภาชนะหรือวัสดุสำหรับปกปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลง และสัตว์นำโรค

4. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธี 3 ขั้นตอน โดยน้ำแรกเป็นน้ำผสมน้ำยาล้างจาน และน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง ที่ล้างตั้งสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 60 ชม. เพื่อป้องกันน้ำสกปรกไม่ให้กระเด็นขึ้นมาปนเปื้อนในน้ำล้างภาชนะได้

5. น้ำดื่ม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มที่ใช้บริโภค ต้องซื้อจากแหล่งที่แน่ใจว่าสะอาดและปลอดภัย การเก็บให้ใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดสำหรับน้ำแข็งจะต้องมีอุปกรณ์ด้ามยาวตักเฉพาะ และต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอื่น ๆ แช่รวมกับน้ำแข็ง เนื่องจากอาจมีความสกปรกและเชื้อโรคปนเปื้อนสู่น้ำแข็ง

6. ใช้น้ำส้ม น้ำปลา หรือสารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. ที่ติดอยู่บนฉลากของเครื่องปรุงรสและสารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ

7. ภาชนะเครื่องใช้ และวัสดุที่สัมผัสอาหารต่าง ๆ ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายด้วยกรดด่าง ไม่ตกแต่งสีทำความสะอาดง่าย สะดวกต่อการใช้

8. ภาชนะใส่น้ำส้ม น้ำปลา และน้ำจิ้มอื่น ๆ รวมทั้งช้อนที่ใช้ตักต้องทำด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลส มีฝาปิดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ชม.

9. การเก็บภาชนะ
    9.1 จาน ชาม ถ้วย แก้ว หลังจากล้างแล้ว ห้ามเช็ด ให้เก็บคว่ำในอุปกรณ์หรือตะกร้าโปร่งสะอาด สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ชม. เพราะการคว่ำภาชนะสามารถป้องกันพื้นผิวภาชนะส่วนที่ต้องสัมผัสอาหารจากฝุ่นละออง แมลง และสัตว์นำโรค

    9.2 ช้อน ส้อม ตะเกียบ เก็บตั้งเอาด้ามขึ้นในตะกร้าโปร่งสะอาดเพื่อป้องกันมิให้มือสัมผัสกับส่วนของช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่จะนำอาหารเข้าสู่ปาก

10. มีถังขยะที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิด เพื่อเก็บเศษอาหารและวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นที่อยู่และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค

อาหารริมบาทวิธีจะสะอาดปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือจาก....ท่าน

1. ผู้บริโภคอาหาร
    1.1 ไม่ซื้ออาหารจากแผงขายอาหารริมบาทวิถีที่ไม่ปฏิบัติตามพื้นฐาน 10 ประการ
    1.2 เมื่อพบว่าแผงขายอาหารใดไม่ปฏิบัติตาม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
2. เจ้าหน้าที่
    2.1 ให้ความรู้แก่ผู้ประเภทการและผู้ช่วยขายอาหารริมบาทวิถี โดยการอบรม และตรวจแนะนำ ติดตามผลการปฏิบัติ
    2.2 ดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
3. ผู้ประกอบการ
    3.1 ต้องเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เรื่องการทำอาหารให้สะอาดปลอดภัย และหลักปฏิบัติพื้นฐาน 10 ประการ
    3.2 ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐาน 10 ประการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง คำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยของผู้บริโภค
ที่มา : รวบรวมจากฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร