สารเคมี.. ภัยร้ายใกล้ตัว

สารเคมี...มีอันตราย

สารเคมีได้เข้ามามีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันของคนโดยทั่วไป โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและในปริมาณที่สูงมาก หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ไม่ทราบพิษภัยของสารเคมี หรือ ใช้กันอย่างไม่ระมัดระวัง สารเคมีเหล่านั้น จะเข้าสู้ร่างกายผู้ใช้และผู้ที่อยู่รอบข้าง ซึ่งสามารถทำอันตรายต่อสุขภาพได้รุนแรงจนถึงขั้นเสีย ชีวิตได้

สารเคมี...เข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ

ทางปาก โดยการดื่มกินเข้าไปจากการปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำดื่ม การใช้มือที่เปื้อนสารเคมีหยิบจับอาหารเข้าปาก หรือ การกินเข้าไปโดยตรงเช่น จากความตั้งใจ(การฆ่าตัวตาย) ความเข้าใจผิดหรือความประมาท

ทางผิวหนัง สารเคมีสามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังและจะดูดซึมได้ มากยิ่งขึ้นหากมีบาดแผลที่ผิวหนัง หรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้แล้วสารเคมียังทำอันตรายโดยตรงต่อผิวหนังจากการสัมผัส สารเคมีโดยตรงหรือ จากการเกิดอุบัติเหตุสารเคมีกรดอาการที่เกิดขึ้น เช่น ผื่น รอยไหม้ บวมแดง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสสารเคมีหากสารเคมีเข้าตาก็จะเกิดอาการอย่างรุนแรง

ทางการหายใจ เกิดจากการสูดดมหรือหายใจเอาสารเคมีในรูปของไอ ฝุ่นละออง ฟูม แก๊ส เข้าไปโดยตรงหรือการสูบบุหรี่ในที่ทำงานที่มีสารเคมี อาการที่เกิดจะเร็วมากเพราะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและปริมาณที่สูง มากกว่าทางอื่น อาการเช่น หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เวียนศีรษะหน้ามืด

ข้อคำนึงในการใช้สารเคมี

1. เลือกใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่า แต่ให้ผลในการผลิตคล้าย ๆ กัน
2. กรรมวิธีการผลิตที่ใช้สารเคมีอันตรายต้องทำในระบบปิด
3. หลีกเลี่ยงไม่ให้คนงานจับต้องสารเคมีโดยตรง
4. แยกส่วนการผลิตที่ใช้สารเคมีออกจากสถานที่ทำงานทั้งหมด เพื่อป้องกันคนงานอื่น
5. เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิทและควรแบ่งสารเคมีออกมาใช้แต่เพียงน้อย ๆ

ข้อสำคัญ

คนงานที่ทำงานกับสารเคมีต้องได้รับทราบข้อมูลของสารเคมีที่มีผล ต่อสุขภาพ
ควรมีการฝึกอบรมถึงวิธีการในการป้องกันตัวเองและวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรวมทั้งวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้นาน ๆ

การทำงานในสถานที่ทำงานที่มีการระบายอากาศดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการทำงานกับสารเคมี
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างถูกต้อง

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี

ที่มา: รวบรวมจาก ฝ่ายอาชีวอนามัย กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร