หมู่ฟังก์ชัน - NH2 หมู่อะมิโน
สูตรและเงื่อนไข R - NH2 R แทนไฮโดรคาร์บอน
สูตรโมเลกุล CnH2n+1NH2 C ใน R ทุกอะตอมเป็นพันธะเดี่ยวหมด
ตัวอย่าง และการอ่านชื่อ C1H3NH2 CH3 - NH2 amino methane
C2H5NH2 CH3 - CH2 - NH2 amino ethane
การอ่านชื่อ อ่านตามอนุพันธ์ของแอลเคน โดยขึ้นต้นด้วย amino ลงท้ายด้วยการอ่านชื่อแอลแคน
สมบัติ C1 เป็นก๊าซมากขึ้นเป็นของเหลวและของแข็ง โมเลกุลเล็กเป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นคล้าย ปลาเน่า เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล bp เพิ่มตามจำนวน C อะตอมที่เพิ่มขึ้น
แหล่งอ้างอิง: เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาเคมี ของโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน Brands's Summer Camp'95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์