Vanadium
(V)
วาเนเดียม

เลขอะตอม 23 เป็นธาตุแรกของหมู่ V B จัดเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน
น้ำหนักอะตอม 50.942 amu
จุดหลอมเหลว 1890 ํc
จุดเดือด 3000 ํc
ความหนาแน่น 6.11 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +2, +3, +4, +5

การใช้ประโยชน์

มากกว่า 80 % ของวาเนเดียมที่ผลิตขึ้นใช้ทำ ferrovanadium และวาเนเดียมคาร์ไบด์ (VC) เพื่อใช้เติมกับเหล็กกล้า อีกประมาณ 11 % ใช้ทำโลหะเจือกับอะลูมินัม (V-Al) ซึ่งใช้ใน อุตสาหกรรมไนเทเนียม ส่วนวาเนเดียมในรูป V2O5 และแอมโมเนียม เมตาวาเนเดียมใช้ในปฏิกิริยา เคมีในอุตสาหกรรมโดยใช้เป็นตัวเร่ง เช่น เป็นตัวเร่งในการเตรียมกรดซัลฟุริก ส่วน VOCl3 ใช้เป็นตัวเร่ง ในกระบวนการโพลิเมอไรเซชันเพื่อเตรียมยางเอทีลีน-โพรพิลีน เป็นต้น

ความเป็นพิษ

สารประกอบของวาเนเดียมทั่วไปเป็นพิษต่อคนและสัตว์ โลหะนี้และสารประกอบของธาตุนี้ในรูปของฝุ่นทำให้หลอดลมหายใจเกิดคันและระเคืองได้
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ