Terbium
(Tb)
เทอร์เบียม

เลขอะตอม 65 เป็นธาตุที่ 8 ของหมู่ธาตุแลนทานอยด์ (หลัง Gd)
ซึ่งเป็นหมู่ย่อยของหมู่ III B ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 158.924 amu
จุดหลอมเหลว 1356 +/- 5 ํc
จุดเดือด (โดยประมาณ) 2480 ํc
ความหนาแน่น (รูปอัลฟา) 8.253 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3 (บางครั้ง +4)

การค้นพบ

การค้นพบ ในปี ค.ศ. 1843 Carl Gustav Mosander (ค.ศ. 1797-1858) ศาสตราจารย์เคมีและโลหะวิทยา ณ Caroline Institute ในกรุง Stockholm ประเทศสวีเดน แสดงให้เห็นว่าออกไซด์ชนิดหนึ่ง คือ yttria ประกอบด้วยออกไซด์ (หรือ earths ซึ่งหมายถึงออกไซด์) อย่างน้อย 3 ชนิด คือ yttria (ไม่มีสี), erbia (สีเหลือง) และ terbia (มีสีแดง) ซึ่งเขาสามารถแยกออกจากกันและกันได้โดยการตกผลึกแบบลำดับส่วนโดยใช้ NH4OH

ในปี ค.ศ. 1878, Jean-Charles Galissard de Marignac (ค.ศ. 1817-1894) ศาสตราจารย์เคมี ณ มหาวิทยาลัย เจนีวาสามารถแยก terbia, yttria และสลับชื่อ erbia และ terbia ซึ่งในปัจจุบัน terbia หมายถึงออกไซด์สีเหลืองที่ สกัดได้ (ส่วน erbia หมายถึงออกไซด์สีแดงที่สกัดได้)

การใช้ประโยชน์

ในปัจจุบันส่วนใหญ่กำจัดแต่เฉพาะในวงการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเท่านั้น

ความเป็นพิษ

ยังไม่ได้รับการศึกษาและทดสอบอย่างกว้างขวางพอ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ