Polonium
(Po)
พอโลเนียม

เลขอะตอม 84 เป็นธาตุที่ 5 หรือธาตุสุดท้ายของหมู่ VI A ในตารางธาตุ จัดเป็นกึ่งโลหะ
น้ำหนักอะตอม 226.05 amu
จุดหลอมเหลว 254 ํc
จุดเดือด 962 ํc
ความหนาแน่น 39.4 +/- 0.5 g/cc ที่ 20 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ -2, +2, +4, +6

การค้นพบ

พอโลเนียมค้นพบโดย Pierre และ Marie Curie ในปี ค.ศ. 1898 จากแร่ pitchblende (เป็นแร่ที่ประกอบด้วย UO2 55-75 % และ UO3 สูงถึง 30 % และธาตุอื่น ๆ) และตั้งชื่อธาตุนี้ตามประเทศที่เกิดของ Marie Curie คือ Poland

การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ของพอโลเนียมอาศัยการสลายแบบคายอนุภาคอัลฟาของมันเป็นหลัก ดังนั้นธาตุนี้จึงใช้เป็นแหล่งอัลฟา แหล่งนิวตรอน และแหล่งพลังงาน การใช้ประโยชน์ที่อาศัยแหล่งนิวตรอน ได้แก่ ใช้ในการ calibration เครื่องมือ การเริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์, logging ของบ่อน้ำมัน และการวัดความชื้นใน bulk materials เป็นต้น

ความเป็นพิษ

เนื่องจากธาตุนี้เป็นธาตุกัมมันตรังสี จึงเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างร้ายแรง การใช้จึงต้องใช้ความระมัดระวังสูง
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ