Nobelium
(No)
โนเบเลียม

เลขอะตอม 102 เป็นธาตุที่ 10 หลังธาตุยูเรเนียม
น้ำหนักอะตอม 255 amu (ใช้ไอโฃโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)


ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ