Germanium
(Ge)
เจอร์เมเนียม

เลขอะตอม 32 เป็นธาตุที่ 3 ของหมู่ IVA ในตารางธาตุ จัดเป็นกึ่งโลหะ
น้ำหนักอะตอม 72.59 amu
จุดหลอมเหลว 937 ํc
จุดเดือด (โดยประมาณ) 2900 ํc
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ) 5.323 g/cc ที่ 25 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +2 , +4

การค้นพบ

ในตารางธาตุของเมนเดลลีฟ (Mendeleev) ที่ปรากฏในปี ค.ศ. 1869 (และฉบับปรับปรุงในปี ค.ศ. 1871) ได้คาดการณ์ถึงธาตุและสมบัติของธาตุหลายธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบในสมัยนั้น ซึ่งธาตุเจอร์เมเนียมก็เป็นธาตุหนึ่งที่เมนเดลลีฟได้คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องอยู่ในหมู่เดียวกันกับ Si ในตารางธาตุ เมนเดลลีฟ เรียกธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบนี้ว่า eka-silicon

ในปี ค.ศ. 1886 Winkler ได้ค้นพบธาตุที่เมนเดลลีฟคาดการณ์ไว้ก่อนนี้จากแร่ Argyrodite และตั้งชื่อธาตุนี้ว่าเจอร์เมเนียม (Germanium)

การใช้ประโยชน์

1. ใช้มากที่สุดใน solid state electronics โดยอาศัยสมบัติการเป็นกึ่งตัวนำของโลหะนี้ (semiconductor)

2. ใช้ผสมกับโลหะอื่นผลิตโลหะเจือ เช่น Be-Ge, Ge-Cu
3. Ge ในรูป GeO2 เป็นองค์ประกอบสำคัญของแก้วอุตสาหกรรม (industrial glass)

ความเป็นพิษ

เจอร์เมเนียมและสารประกอบส่วนใหญ่ถือได้ว่าไม่เป็นพิษ ยกเว้น GeCl4 ซึ่งเมื่อหายใจเข้าไปจะเกิดไฮโดรลิซิสโดยน้ำในปอดเกิด HCl ขึ้น ทำให้เกิดอาการโลหิตตกในได้ (internal bleeding)
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ