Gallium
(Ga)
แกลเลียม

เลขอะตอม 31 เป็นธาตุที่ 3 ของหมู่ III A จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 69.22 amu
จุดหลอมเหลว 29.78 ํc
จุดเดือด 2403 ํc
เลขออกซิเดชันสามัญ +2 , +2

การค้นพบ

ค้นพบในปี ค.ศ. 1875 โดย Lecoq de Boisbaudran นักเคมีชาวฝรั่งเศส โดยศึกษาเส้นสเปกตรัมของ Pyrenean zinc blend ที่ทำให้เข้มข้นแล้ว พบเส้นสเปกตรัมอยู่ตำแหน่งตรงกับธาตุที่ขาดหายไปคือธาตุ "eka-alumina" ซึ่งเป็นธาตุอยู่ระหว่าง Al และ In ในตารางธาตุของ เมนเดลลีฟ (Mendeleev) ต่อมานักเคมีผู้นี้สามารถเตรียมโลหะอิสระได้จากการนำสารของธาตุนี้ในสารละลายเบสมาแยกสลายด้วยไฟฟ้า (electrolysis) และได้ศึกษาสมบัติบางประการของธาตุนี้

Boisbaudran ตั้งชื่อธาตุนี้ว่า "gallium" จากลาติน Gallia ซึ่งเป็นชื่อลาตินของประเทศ ฝรั่งเศส

การใช้ประโยชน์

ธาตุ Ga มีประโยชน์ไม่มากนักในเชิงพาณิชย์ แต่สารประกอบของ Ga ใช้ประโยชน์เป็นกึ่งตัวนำ (semiconductor) และการใช้งานเฉพาะบางอย่างเท่านั้น เช่น ในการวิเคราะห์ ออกไซด์ของยูเรเนียม โดยวิธีสเปกโตรสโกปี (spectroscopy)

ความเป็นพิษ

โลหะ Ga ไม่ปรากฏเป็นพิษ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ