Francium
(Fr)
แฟรนเซียม

เลขอะตอม 87 เป็นธาตุที่ 6 (ไม่รวมไฮโดรเจน) หรือธาตุสุดท้ายของหมู่ I A ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 223 amu(ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)
เลขออกซิเดชันสามัญ +1

แฟรนเซียมเป็นธาตุที่หนักที่สุดของหมู่ธาตุอัลคาไลหรือธาตุหมู่ I A มีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับซีเซียมมาก แฟรนเซียมไม่มีไอโซโตปเสถียรหรือไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนาน ไอโซโตป 223Fr มีครึ่งชีวิต 22 นาที ซึ่งเป็นครึ่งชีวิตที่ยาวนานที่สุดในบรรดาไอโซโตปทั้งหมดประมาณ 20 ไอโซโตป และเป็นไอโซโตปเดียวเท่านั้นที่พบในธรรมชาติ (ไอโซโตปอื่น ๆ ได้จากการสังเคราะห์ ทั้งสิ้น) ไอโซโตปเหล่านี้รวมทั้งครึ่งชีวิต ประเภทของการสลายตัวและพลังงานรวบรวมไว้ในตาราง
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ