Einsteinium
(ES)
ไอน์สไตเนียม

เลขอะตอม 99 เป็นธาตุที่ 7 หลังธาตุยูเรเนียม (transuranium elements) จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 254 amu (ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)

การค้นพบ

ไอน์สไตเนียมค้นพบโดย A. Ghiorso และผู้ร่วมงาน (พร้อมกับการค้นพบธาตุเฟอร์เมียม, Fm) ที่ Berkeley ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1952 จากแก๊สของเสีย (debrics) ของ การระเบิดลูกระเบิดไฮโดรเจน (ลูกระเบิดแบบ thermonuclear) ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1952 ไอโซโตปที่การระเบิดของลูกระเบิดไฮโดรเจน (อาวุธ thermonuclear ชนิดหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ