Curium
(Cm)
คูเรียม

เลขอะตอม 96 เป็นธาตุที่ 4 หลังยูเรเนียม (transuranium elements) จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 247amu (ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)
จุดหลอมเหลว 1340 +/- 40 ํc
ความหนาแน่น 13.51 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +2, +3

การค้นพบ

ในระหว่างฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1944 G.T. Seabory, R.A. James และ A. Ghiorso นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้โครงการแมนอัตตัน (Manhattan Project) ที่ Metallurgical Laboratory แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ทำการแยก (โดยวิธีทางเคมี) องค์ประกอบ ต่าง ๆ ที่เป็นกากของเหลือจากการระดมยิงตัวอย่างพลูโทเนียมด้วยฮีเลียมอิออน ในไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ Berkeley พบธาตุใหม่ที่มีเลขอะตอม 96

การใช้ประโยชน์

ทั้ง 242Cm และ 244cm ใช้เป็นตัวกำเนิดกำลังแบบ thermoelectric สำหรับการทำงานของเครื่องมือที่อยู่ไกลจากโลกหรือในยานอวกาศ

ความเป็นพิษ

คูเรียมที่ถูกดูดกลืนเข้าสู่ร่างกายมีแนวโน้มจะสะสมที่กระดูกทำให้เป็นพิษได้

ส่วนคูเรียมที่มีครึ่งชีวิตสั้นเป็นพิษมากเพราะกัมมันตรังสีของมันสามารถทำลายเซลล์ของร่างกายได้

ระดับความทนได้ของร่างกายต่อคูเรียม (244Cm) คือ 0.002 ug
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ