Californium
(Cf)
แคลิฟอร์เนียม

เลขอะตอม 98 เป็นธาตุที่ 6 ของธาตุหลังยูเรเนียม (transuranium elements) จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 251 amu(ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ) 14 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3

การค้นพบ

แคลิฟอร์เนียมค้นพบโดย S.G. Thompson, A. Ghiorso, K. Street และ G.T. Seaborg ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 จากผลิตผลที่เกิดจากการระดมยิง 242Cm ปริมาณเล็กน้อย (ไม่ถึงไมโครกรัม) ด้วยฮีเลียมอิออน โดยใช้ไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง Berkeley นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สามารถแยกธาตุใหม่นี้ออกมาได้โดยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน

ธาตุใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า californium (สัญลักษณ์ Cf) เพื่อให้เกียรติแก่รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ซึ่งธาตุนี้ถูกค้นพบหรือสังเคราะห์ขึ้น

การใช้ประโยชน์

เนื่องจากแคลิฟอร์เนียเป็นแหล่งนิวตรอนที่มีประสิทธิภาพสูงมาก จึงใช้ประโยชน์ใน neutron moisture gages และใน well-logging (การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำและชั้นของ น้ำมัน) ใช้เป็นแหล่งนิวตรอนในการสำรวจโลหะ เช่น ทองคำหรือเงิน เป็นต้น

ความเป็นพิษ

ทำนองเดียวกับธาตุหลังยูเรเนียมอื่น ๆ (ยกเว้นเนปทูเนียม) แคลิฟอร์เนียมเมื่อเข้าสู่ร่างกายมีแนวโน้มไปสะสมที่ไขและโครงกระดูก ทำความเสียหายต่อกลไกการผลิตเซลล์โลหิตแดง ระดับความทนได้ของ 252Cf ในระบบกระดูก คือ 0.04 uCi
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ