Berkelium
(Bk)
เบอร์คีเลียม

เลขอะตอม 97 เป็นธาตุที่ 5 ของธาตุหลังยูเรเนียม (transuranium elements) จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 247 (ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่มีครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด)
ความหนาแน่น (จากประมาณการณ์) 14 g.cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3 หรือ +4

เบอร์คีเลียมเป็นธาตุที่ 5 ของธาตุหลังยูเรเนียม (transuranium elements) มีตำแหน่งอยู่หลังธาตุคูเรียม (Cm) ของธาตุแอกทินอยด์ในตารางธาตุ ธาตุนี้เป็นธาตุที่ 5 ของธาตุหลังยูเรเนียมที่ได้รับการสังเคราะห์ขึ้น ไม่ปรากฎมีในธรรมชาติ และไม่มีไอโซโตปที่เสถียร ไอโซโตปทีมีครึ่งชีวิตยาวนานทีสุด คือ 247Bk ซึ่งมีครึ่งชีวิต 1.4 x 103 ปี ในปัจจุบันยังไม่มีการเตรียมธาตุนี้ในรูปของธาตุอิสระ

การค้นพบ

เบอร์คีเลียมค้นพบโดย S.G. Thompson, A. Ghiorso และ G.T. Seaborg ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 จากผลิตผลที่ได้จากการระดมยิง 241Am ปริมาณเล็กน้อย (ไม่กี่มิลลิกรัม) ด้วยฮีเลียมนิออนในไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เมือง Berkeley นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สามารถแยกไอโซโตปที่มีเลขมวล 243 ของธาตุใหม่นี้ออกมาได้โดยวิธีแลกเปลี่ยนอิออน

ธาตุใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อวา berkelium (ใช้สัญลักษณ์ Bk) เพื่อเป็นเกียรติแก่เมือง Berkeley ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ซึ่งธาตุนี้ถูกเตรียมขึ้นและค้นพบ

การใช้ประโยชน์

เนื่องจากธาตุนี้เตรียมหามาได้ยาก ในปัจจุบันจึงยังไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเท็คนิกและเชิงพาณิชย์ แต่การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับธาตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป

ความเป็นพิษ

ทำนองเดียวกับธาตุหลังยูเรเนียมอืน ๆ (ยกเว้นเนปทูเนียม) เบอร์คีเลียมเมื่อ เข้าสู่รางกาย มีแนวโน้มไปสะสมที่ไขกระดูกทำให้เป็นพิษ

กัมมันตภาพรังสีของมันยังก่อความเสียหายแกกลไกการผลิตเม็ดเลือดแดงของร่างกายด้วย ระดับความทนได้ของ 249Bk ในกระดูกของมนุษย์ คือ 0.0004 ug
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ