Aluminum
(Al)
อะลูมินัม

เลขอะตอม 13 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ III A ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 227 26.9815 amu
จุดหลอมเหลว 658 ํc (99.5 % บริสุทธิ์), 660.24 ํc (99.996 % บริสุทธิ์)
จุดเดือด (โดยประมาณ) 2467 ํc (99.998 % บริสุทธิ์)
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ) 2.6989 g/cc ที่ 20 ํc สำหรับ Al บริสุทธิ์ 99.996 %

Al เป็นโลหะที่มีปริมาณมากเป็นลำดับ 1 ของบรรดาโลหะทั้งหลายของเปลือกโลกของเรา (8.13 % โดยน้ำหนัก)

Al เป็นธาตุทีมีปริมาณมากเป็นลำดับ 3 ของบรรดาธาตุทั้งหมดของเปลือกโลกของเรา รองจากออกซิเจน (O) และซิลิคอน (Si)

Al มีแนวโน้มรวมตัวกับออกซิเจนสูง จึงไม่พบเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ แต่พบในรูปของ สารประกอบ เช่น ออกไซด์และซิลิเกต (silicates)

การค้นพบ

ในปี ค.ศ. 1787 Lavoisier พบออกไซด์ของอะลูมินัม แต่ยังไม่สามารถค้นพบธาตุนี้

ธาตุนี้สกัดได้จากสารประกอบของมันได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดย Hans Christian Oersted ในปี ค.ศ. 1825 โดยนำอะลูมินัมคลอไรด์ที่ไร้น้ำ (anhydrous) aluminum chloride) มีสูตร AlCl3 มาผสมกับอะมัลกัมของโพแทสเซียม (potassium amalgam) ซึ่งเป็นโลหะเจือของ K กับ Hg) แล้วนำของผสมที่ได้ไปเผา แล้วกลั่นเอาปรอทออกไป

การใช้ประโยชน์

อะลูมินัมเป็นโลหะเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะมีราคาถูก และใช้ประโยชน์ได้มากมาย ที่สำคัญ เช่น การก่อสร้าง การคมนาคมซึ่งรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารและรถยนต์ เครื่องบิน อุตสาหกรรมไฟฟ้า ใช้ทำภาชนะบรรจุสิงของ องค์ประกอบของอุปกรณ์และเครืองจักร อุปกรณ์เคมีและอืน ๆ

ความเป็นพิษ

อะลูมินัมไม่ปรากฏเป็นพิษ แตในรูปละเอียดเป็นผงอาจติดไฟได้ ระดับความทนได้ (tolerance level) คือ 50 ล้านอนุภาคตอลูกบาศก์ฟุตของอากาศ
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ