Actinium
(Ac)
แอกทิเนียม

เลขอะตอม 89 เป็นธาตุที่ 4 ของหมู่ III B ในตารางธาตุจัดเป็นโลหะ
น้ำหนักอะตอม 227 (ใช้เลขมวลของไอโซโตปที่เสถียรที่สุด)
จุดหลอมเหลว 1050 ํc
จุดเดือด (โดยประมาณ) 3200 +/- 300 ํc
ความหนาแน่น (จากการคำนวณ) 10.07 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +3

แอกทิเนียมเป็นธาตุที่ 4 ของหมู่ IIIB หมู่เดียวกันกับ Sc, Y และ La เป็นธาตุแรกของหมู่ธาตุแอกทินอยด์ (actinoids) หรือแอกทิไนด์ (actinides) หรือธาตุ rare earths ที่หนัก ธาตุนี้ไม่มีไอโซโตปเสถียร ไอโซโตปกัมมันตรังสีมีประมาณ 11 ไอโซโตป ซึ่ง 227 Ac เสถียรที่สุดโดยมีครึ่งชีวิต 21.8 ปี ไอโซโตป 227Ac เป็นตัวให้หรือปล่อยอนุภาคอัลฟา (ต-emitter) ที่แรง

การค้นพบ

แอกทิเนียมค้นพบโดย Andre Debierne ในปี ค.ศ. 1899 และโดย F. Giesel (อิสระกับ Andre Debierne) ในปี ค.ศ. 1902 ในส่วนที่เป็น rare earths ของกากของเหลือของแร่ pitchblende

การใช้ประโยชน์

แอกทิเนียมใช้ประโยชน์เป็นตัวให้นิวตรอน คือ 225 Ac ใช้เป็น radioactive tracer

ความเป็นพิษ

เนื่องจากแอกทิเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสี จึงเป็นธาตุที่เป็นอันตราย การใช้จึงต้องใช้ความระมัดระวังสูง
ผู้เขียน : ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือสารานุกรมธาตุ