สารละลาย และ สารบริสุทธิ์

การตรวจสอบสารละลายและสารบริสุทธิ์ ทำได้โดย

1. เมื่อนำไประเหยจนแห้ง

2. อุณหภูมิขณะเดือดของของเหลว
อุณหภูมิขณะเดือดของสารบริสุทธิ์จะคงที่ ส่วนอุณหภูมิขณะเดือดของสารละลายจะไม่คงที่ a, b, c และ d เป็นของเหลวเนื้อเดียว ใส ไม่มีสี เมื่อนำของผสมในอัตราส่วน 1.1 ซึ่งรวมเป็น เนื้อเดียวกันของ a กับ c, a กับ d และ b กับ d ไปกลั่น หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ เวลา ได้กราฟดังรูป


ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97