ตัวทำละลายและตัวถูกละลาย

หลักในการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายและตัวถูกละลาย

1. สารมีสถานะต่างกันมาละลายซึ่งกันและกัน ให้ถือว่าสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเป็น ตัวทำละลาย

เช่น โลหะ อะมัลกัมที่ใช้อุดฟันมีสถานะเป็นของแข็ง จึงมี ปรอท เป็น ตัวถูกละลาย และ โลหะเงิน เป็น ตัวทำละลาย

2. สารมีสถานะเดียวกันมาละลายซึ่งกันและกัน ให้ถือว่าสารที่มีปริมาณมากเป็น ตัวทำละลาย และสารที่มีปริมาณน้อยเป็น ตัวถูกละลาย

เช่น
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97