การกรอง

การกรอง เป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์ หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกัน วิธีหนึ่ง

การกรอง เป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยที่ของแข็งต้องไม่ละลายในของเหลว หรือไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับของเหลว เช่น การแยกซิลเวอร์คลอไรด์ออกจากน้ำ
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97