การระเหยให้แห้ง

การระเหยให้แห้ง เป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์ หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกัน วิธีหนึ่ง

การระเหยให้แห้ง ใช้ได้เฉพาะสารละลายที่ตัวถูกละลายเป็นสารระเหยยาก
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97