การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์

การจัดจำแนกสารเป็นหมวดหมู่ โดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์

ในการจัดสารเป็นหมวดหมู่ ไม่นำคอลลอยด์มาจัดเข้าหมู่ด้วยเพราะมีขนาดอนุภาคก้ำกึ่งระหว่างสารแขวนลอยกับสารละลาย
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97