มวน

มวนเป็นแมลงในลำดับ เฮมิพเทร่า ซึ่งเป็นลำดับของแมลงที่กินอาหารโดยใช้ปากเจาะดูด ได้แก่ มวนแท้ เช่น เรือด มวนน้ำ และมวงอื่นๆ ลักษณะพิเศษคือ มีปีก 2 คู่ แต่ละชนิดมีเยื่อปีกต่างกัน ปีกหนาเป็นพังผืด
มวนมีปากแหลมคล้ายท่อ สามารถปักลงในพืชหรือสัตว์ได้ เมื่อมันแทงปากแหลมเข้าสู่เหยื่อแล้ว จะปล่อยน้ำลายซึ่งเป็นพิษออกมาย่อยอาหารที่เป็นเหยื่อก่อนแล้วจึงดูดกิน พวกที่ดูดใบน้ำเลี้ยงพืชจะทิ้งรอยแห้งตายไว้ตรงที่มันดูด
มวนหลายชนิดมีสีสรรสวยงาม อาศัยได้ทั้งในดิน น้ำและตามตัวสัตว์ มันไม่มีระยะดักแด้ บางชนิดส่งเสียงดัง บางชนิดสามารถปล่อยกลิ่นออกมาไล่ศัตรู เช่น มวนเหม็น เป็นต้น