สารไอโอดีน

ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่มีปริมาณน้อยมากในอาหารทุกชนิด เป็นธาตุที่ให้ปฏิกิริยา รุนแรง จึงไม่พบเป็นอิสระในธรรมชาติรวมตัวกับโลหะได้สารประกอบไอโอไดด์พบมากในแหล่ง ของสารไนเตรตในรูปของไอโอเดตและในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลวงศ์ลามินาเรียมีบทบาทสำคัญ ในร่างกาย คือ สังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนนี้มีอิทธิพลต่อขบวนการ เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แลไขมัน ความต้องการไอโอดีนของร่างกายสำหรับ วัยรุ่นและผู้ใหญ่ เด็กอายุ 3-11 เดือน 1-3 ปี 4-6 ปี และ 7-9 ปี ต้องการวันละ 50, 70, 90 และ 120 ไมโครกรัมตามลำดับ การขาดสารไอโอดีนจะทำให้เกิดโรคคอพอกและไฮโพไท รอยดิซึม สำหรับมารดาที่ขาดสารไอโอดีนอย่างรุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้เด็กเกิดมา แคระแกร็น การบริโภคไอโอดีนในอาหารเกินความจำเป็นประมาณวันละ 2,000 ส่วนในล้าน ส่วนเป็นเวลานาน จะชักนำให้เกิดโรคคอพอก ไฮโพไทรอยดิซึมและไฮเพอร์ไทรอยดิซึม การ บริโภคไอโอดีนโดยตรงในครั้งเดียวประมาณ 2 กรัม จะทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นเหียน อาเจียน ท้องร่วง เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ปอดอักเสบ ไตวาย หมดสติและตาย นอกจากนี้ไอของสารไอโอดีนจะทำให้เกิดความระคายเคืองตา และระบบหายใจ ความ ปลอดภัยสูงสุด เมื่อสัมผัสเป็นเวลานานที่ความเข้มข้นของไอโอดีน 0.1 ส่วนในล้านส่วน

บทคัดย่อลำดับที่ 28/23 วารสารบทคัดย่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ 23 ก.ย. - ธ.ค. 2540