สมาธิ คือยารักษาโรค

ในอดีตนักวิทยาศาสตร์อาจจะมองเรื่องสมาธิว่าเป็นสิ่งเหลวไหล แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความเชื่อนั้นค่อยๆ เปลี่ยนไป นักวิทยาศาสตร์เริ่มหันมาสนใจสมาธิและได้ทำการศึกษาเรื่องสมาธิ เขาค้นพบว่าสมาธิให้ผลในการลดความดันเลือดเหมือนการรักษาด้วยยา โดยการนั่งสมาธิวันละ 2 ครั้งๆ ละ 20 นาที
วารสารสมาคมโรคหัวใจ (American Heart Association's journal Hypertension) ได้ทำการศึกษาชายหญิงชาวอเมริกันนิโกรกว่าร้อยคนที่มีความดันเลือดสูงแต่ไม่ได้ทำการรักษา

เขาได้แบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้ลองทำสมาธิ กลุ่มที่สองให้ทดลองผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และพักผ่อน กลุ่มที่สามให้ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ จำกัดแอลกอฮอล์ ลดความอ้วน
หลังจากนั้น 3 เดือน เขาได้ตรวจวัดความดันทั้ง 3 กลุ่มปรากฎว่ากลุ่มแรกความดันเลือดเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 7 นอกจากนี้ยังลดการเป็นโรคหัวใจลงร้อยละ 20-45 ลดอาการหัวใจวายลงร้อยละ 35-40 ส่วนกลุ่มที่สองลงลงได้เพียงร้อยละ 3 และกลุ่มที่สาม ไม่ลดลงเลย

เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ใช่ว่าการออกกำลังกายร่วมกับการงดสูบบุหรี่และลดความอ้วนจะใช้ไม่ได้ผลในการลดความดันเลือด หากมีการศึกษาเปรียบเทียบในระยะยาวการเปลี่ยนพฤติกรรมจะให้ผลเช่นเดียวกับการทำสมาธิ
ก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพึ่งตนเอง


โดยสมฤดี สาทรสัมฤทธิ์ผล คอลัมภ์โลกของเรา หมอชาวบ้าน ปีที่ 18 ฉบับที่ 216 (เม.ย. 2540) หน้า 22